Lettergrootte:

A A A

Welkom!

Welkom bij de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is ingesteld door het bestuur van de gemeente Gouda om B&W gevraagd en ongevraagd advies te

geven over het beleid in het sociaal domein:

  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • – Jeugdwet;
  • – Participatiewet;
  • – WetSociale Werkvoorziening.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is, samen met de Goudse Cliëntenraad (GCR), ingesteld op basis van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

gasd

Gemeenten voeren veel taken uit in het sociaal domein. Dit zijn taken op het gebied van:

  • Jeugdzorg
  • Participatie van burgers
  • Ondersteuning van burgers

Deze taken zijn neergelegd in de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

In deze wetten is vastgelegd dat gemeenten hun burgers moeten betrekken bij het beleid in het sociaal domein. Het bestuur van de gemeente Gouda heeft de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) ingesteld om, gevraagd en ongevraagd,  advies te geven over beleid.

De GASD verzamelt informatie vanuit het maatschappelijk veld als basis om commentaar te geven op beleidsvoorstellen van de gemeente en om B&W te adviseren. De GASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes onafhankelijke leden. De GASD vervult een brugfunctie tussen de aansturing van het sociaal domein door het gemeentebestuur en de Goudse samenleving.

Bij het opstellen van adviezen betrekt de GASD de GCR (Goudse Cliëntenraad) en andere maatschappelijke organisaties in Gouda.

In de verordening is de werkwijze vastgelegd.

Adviesvragen worden bekend gemaakt op deze website. Voorafgaand aan het opstellen van een advies raadpleegt de GASD zijn netwerk. Het netwerk bestaat uit de GCR en maatschappelijke organisaties.

Ook u als inwoner/burger  kunt naar de GASD reageren op een adviesvraag.

 

 


logo-gcr-rgb-s

Bezoekers voor de Goudse Cliëntenraad, klik hier.


Eerstkomende openbare vergadering van de GASD is op donderdag 20 april.


Nieuw!

Jaarverslag 2016 beschikbaar

Het verslag van de werkzaamheden van de GASD over 2016, het eerste volle jaar van functioneren van de GASD is vastgesteld en hier te lezen. 

Adviesvraag over aanpassing beleid Hulp bij het Huishouden

Het College van B&W van Gouda heeft de GASD onlangs om advies gevraagd over voorgenomen aanpassingen in het beleid Hulp bij het Huishouden. Klik hier voor de adviesvraag.

Armoede en schuldhulp

De GASD heeft, op verzoek van B&W, op 23 december 2016 advies uitgebracht over het voorgenomen beleidskader voor Armoede en Schuldhulp in de komende jaren. Klik hier voor meer informatie over het advies van de GASD en de achterliggende adviesvraag van het College.

College neemt deel van advies van GASD over uitvoering VN-verdrag over!

De GASD heeft op een verzoek van het College een korte  reactie geschreven over de uitvoering in Gouda van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. De GASD pleit voor draagvlakontwikkeling onder de brede Goudse bevolking. Het college heeft dit punt overgenomen in het antwoord aan de GASD. Klik hier voor meer informatie.

Regionaal Kader Opvang en Beschermd Wonen verbeterd naar aanleiding van advies van de GASD

Het door het College van B&W gevraagde  advies van de GASD over  een nieuw Regionaal kader Opvang en Beschermd Wonen  is voor een groot deel overgenomen door het College en heeft geleid tot verbeteringen  in het concept. Klik hier voor meer informatie over de adviesvraag van het College, het uitgebrachte advies en het vervolg hierop.

 Klik HIER om direct naar het overzicht van al de uitgebrachte adviezen te gaan.

 

Ga direct naar: