Lettergrootte:

A A A

Welkom!

Welkom bij de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is ingesteld door het bestuur van de gemeente Gouda om B&W gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid in het sociaal domein:

  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • – Jeugdwet;
  • – Participatiewet;
  • – WetSociale Werkvoorziening.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is, samen met de Goudse Cliëntenraad (GCR), ingesteld op basis van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

gasd

Gemeenten voeren veel taken uit in het sociaal domein. Dit zijn taken op het gebied van:

  • Jeugdzorg
  • Participatie van burgers
  • Ondersteuning van burgers

Deze taken zijn neergelegd in de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

In deze wetten is vastgelegd dat gemeenten hun burgers moeten betrekken bij het beleid in het sociaal domein. Het bestuur van de gemeente Gouda heeft de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) ingesteld om, gevraagd en ongevraagd,  advies te geven over beleid.

De GASD verzamelt informatie vanuit het maatschappelijk veld als basis om commentaar te geven op beleidsvoorstellen van de gemeente en om B&W te adviseren. De GASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes onafhankelijke leden. De GASD vervult een brugfunctie tussen de aansturing van het sociaal domein door het gemeentebestuur en de Goudse samenleving.

Bij het opstellen van adviezen betrekt de GASD de GCR (Goudse Cliëntenraad) en andere maatschappelijke organisaties in Gouda.

In de verordening is de werkwijze vastgelegd.

Adviesvragen worden bekend gemaakt op deze website. Voorafgaand aan het opstellen van een advies raadpleegt de GASD zijn netwerk. Het netwerk bestaat uit de GCR en maatschappelijke organisaties.

Ook u als inwoner/burger  kunt naar de GASD reageren op een adviesvraag.

 

 


logo-gcr-rgb-s

Bezoekers voor de Goudse Cliëntenraad, klik hier.


De eerstkomende openbare vergadering van de GASD zal zijn op donderdag 31 augustus 2017.


Nieuw!

Onderzoek uitvoering Bijzondere Bijstand

De GCR heeft, in samenwerking met de GASD, in de eerste helft van dit jaar een onderzoek laten verrichten naar de wijze waarop Gouda de Bijzondere Bijstand uitvoert. Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek en over het vervolg.

Advies over stadspas voor Gouda. De GASD heeft, op verzoek van het College van B&W, advies uitgebracht over de invoering van een stadspas. Binnenkort kunt u dit advies op deze site inzien!  Lees verder……..

Advies over de Nota integrale toegang en ondersteuning. Op verzoek van het College heeft de GASD geadviseerd over de hoofdlijnen van de transformatie van het sociaal domein. Klik hier voor het advies. Lees verder…..

Cultuurnota. De GASD heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om zijn zienswijze te geven  op de nieuwe Cultuurnota voor Gouda. Klik hier om naar de zienswijze te gaan. Lees verder…… .

Adviesvraag over aanpassing beleid Hulp bij het Huishouden.  Op verzoek van het College van B&W van Gouda heeft de GASD onlangs advies uitgebracht over voorgenomen aanpassingen in het beleid voor Hulp bij het Huishouden. Klik hier  voor de adviesvraag. Lees verder….

Jaarverslag 2016 beschikbaar. Het verslag van de werkzaamheden van de GASD over 2016, het eerste volle jaar van functioneren van de GASD is vastgesteld en hier te lezen. 


 Klik HIER om direct naar het overzicht van al de uitgebrachte adviezen te gaan.

 

Ga direct naar: