Lettergrootte:

A A A

Home

Welkom bij de Goudse Adviesraad Sociaal Domein!

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is samen met de Goudse Cliëntenraad (GCR) ingesteld op basis van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

gasd

De landelijke overheid heeft in 2015 veel taken overgedragen aan gemeenten.   Dit zijn taken op het gebied van  jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Samen met de taken op sociaal gebied die al door de gemeente werden uitgevoerd (Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning oude stijl) wordt dit hele pakket nu ‘sociaal domein’ genoemd.
In de nieuwe wetten is vastgelegd dat gemeenten burgers moeten betrekken bij het voorgenomen beleid op het sociaal domein. Gouda doet dit met de Goudse Adviesraad Sociaal Domein. In de verordening is de werkwijze vastgelegd.

De GASD adviseert het College van B&W, gevraagd en ongevraagd, over al het beleid dat binnen het sociaal domein valt. De GASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes leden die ruime kennis van en ervaring hebben binnen het sociaal domein. De GASD vormt een schakel  tussen  de aansturing van het sociaal domein door het gemeentebestuur en  de Goudse samenleving.

Adviesvragen worden bekend gemaakt op deze website. Voorafgaand aan het opstellen van een advies raadpleegt de GASD zijn netwerk. Het netwerk bestaat uit de GCR en maatschappelijke organisaties. Ook u als inwoner/burger  kunt naar de GASD reageren op een adviesvraag.

logo-gcr-rgb-s

Bezoekers voor de Goudse Cliëntenraad, klik hier.


Nieuw!

Regionaal Kader Opvang en Beschermd Wonen verbeterd naar aanleiding van advies door de GASD.

Op 12 en 26 oktober wordt het Regionaal kader Opvang en Beschermd Wonen  behandeld in de Gemeenteraad. Het College had over het Concept-Kader  advies gevraagd aan de GASD. Eind mei heeft de GASD , na het raadplegen van een groot aantal maatschappelijke organisaties in haar netwerk,  haar  advies uitgebracht. Dit advies van de GASD is voor een groot deel overgenomen door het College en heeft geleid tot verbeteringen in het Regionaal Kader.

Advies over de Sportnota 2016-2020

In de vergadering van donderdag 1 september heeft de GASD een advies over de Sportnota 2016-2020 besproken en vastgesteld. Met dank voor de inbreng van een groot aantal Goudse sportorganisaties! Klik HIER om direct naar dit advies te gaan. Meer informatie over de Sportnota en de advisering door de GASD? Ga dan naar de pagina Adviezen.


Nieuw!

Advies over de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Afgelopen week heeft de GASD advies uitgebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders over de concept integrale verordening Wmo en Jeugd. Klik HIER om direct naar het advies te gaan.

Tot nu toe wordt het Goudse beleid in het sociaal domein uitgevoerd op basis van drie afzonderlijke verordeningen voor de drie wetten: Jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Met de nieuwe verordening wordt een flinke stap gezet in de goede richting van een geïntegreerd beleid in het sociale domein; één beleid voor burgers van 0-100 jaar. De GASD gaat er vanuit dat in de nabije toekomst ook de verordening van de Participatiewet geïntegreerd zal worden.


Klik HIER om direct naar het overzicht van al de uitgebrachte adviezen te gaan.

 

Ga direct naar: