Maart-vergadering

Op donderdag 18 maart vergadert de GASD, online. We zullen door enkele ambtenaren worden bijgepraat over de stand van zaken in de vernieuwing van de sociale dienst van Gouda. De GASD gaat met de directeur van Promen in gesprek over “de onderkant van de arbeidsmarkt” én over de mogelijke rol van Promen bij de participatiebevordering van statushouders in relatie tot de nieuwe wet inburgering.

Daarnaast staat op de agenda van de GASD de bespreking van nieuwe en afgeronde adviesvragen.

 

Reactie College op advies Bijzondere Bijstand

Op 9 maart heeft het Gouds college de beleidsregels bijzondere bijstand
behandeld. Besloten is om deze, gewijzigd op onderdelen in lijn met de
door de GASD gegeven adviezen, per 1 april aanstaande in te laten gaan.

Adviesvraag over Wmo en Jeugd

De GASD heeft de formele vraag om advies ontvangen van het college van Gouda over de komende regiovisie Jeugd en Wmo vanuit het perspectief van inwoners / cliënten. De gemeenten in Midden Holland (behalve Gouda uit Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen) willen gezamenlijk nieuwe kaders afspreken voor de periode 2021 – 2024.

Op 25e maart zal de GASD samen met alle betrokken adviesraden in de regio aan de betrokken ambtenaren haar eerste reacties geven op de consultatieversie van de regiovisie.

Vergadering 21 januari

Op donderdag 21 januari vergadert de GASD, digitaal. Op de agenda staat het bespreken en vaststellen van het advies dat de GASD in samenwerking met de GCR zal uitbrengen over Beleidsregels voor Bijzondere Bijstand. Tevens zal worden besproken indicatoren waarmee de resultaten voor de burger van het beleid in het sociaal domein kunnen worden gemeten.

Adviesvraag Bijzondere Bijstand

Het college heeft aan de GASD en GCR advies gevraagd over modernisering van de Bijzondere Bijstand. Nieuw is dat de gemeente beleidsregels wil opstellen en dat deze beleidsregels ruimte geven voor het bieden van maatwerk. Zoals gebruikelijk raadplegen wij ons netwerk van organisaties om ons te informeren over ervaringen, opmerkingen en vragen over de voorgelegde adviesvraag. Het concept-advies zal door GASD en GCR in de vergadering van 21 januaria worden besproken. Zie ook de pagina adviezen.

jaarwisseling

De laatste vergadering van 2020 heeft op 17 december digitaal plaatsgevonden. Nu wensen wij al onze contacten een goed en gezond 2021!

November-vergadering GASD

Op donderdag 19 november vergadert de GASD. voornaamste agendapunten zijn:

1. ambtelijke toelichting op de door de gemeente, samen met de omliggende gemeenten, vast te stellen regiovisie Jeugd en Wmo;

2. de nieuwe regionale aanbesteding voor het route-gebonden vervoer en het collectief vraagafhankelijk vervoer;

3. de ontwikkeling van de basishulp als kerntaak voor de sociaal teams. De directeur van de Sociaal Teams schuift digitaal aan;

4. terugblik op de gesprekken met de wethouder rond de kadernota sociaal domein en over de gemeentelijke begroting 2021;

Vanwege corona zal ook deze vergadering digitaal plaatsvinden.