Vacature Nieuw Lid Goudse Adviesraad

Goudse Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is een onafhankelijke adviesraad en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het voorgenomen beleid (op deelgebieden) binnen het sociaal domein. Dit betreft in ieder geval beleid op de terreinen van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Daarnaast heeft de Adviesraad een signaalfunctie over ontwikkelingen die hiervoor van belang zijn. De opdracht aan de GASD is vastgelegd in de verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015.

De GASD stelt zijn adviezen op met inbreng van relevante maatschappelijke organisaties in de stad en van de Goudse Cliëntenraad (GCR). De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter. In de GASD ontstaat in het najaar een vacature voor een:

nieuw raadslid met kennis van of affiniteit met de Wmo, Participatiewet en/of de Jeugdwet.

De leden van de GASD worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profielschets voor de leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein

  1. Kennis van en affiniteit met het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet)
  2. Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen
  3. Aantoonbare vaardigheden om in een adviesraad te kunnen functioneren
  4. Inwoner van Gouda
  5. Niet werkzaam bij de gemeente Gouda of bij een organisatie die diensten aanbiedt binnen het sociaal domein in Gouda.

De GASD vergadert een keer per maand. De werkzaamheden nemen ongeveer 6 uur per week in beslag. Voor de leden van de Raad geldt een vacatiegeldenregeling.

Sollicitatieprocedure

In de selectieprocedure zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de gewenste diverse samenstelling van de GASD.

Meer informatie over deze functie is te vinden op de website van de GASD: https://adviesraadsociaaldomeingouda.nl/. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met de voorzitter van de GASD, Dhr. Ton de Korte, 06-55364777 of per email: voorzitter@gasd.nl. Uw sollicitatiebrief met beknopt CV kunt u vóór 15 augustus 2024 richten aan secretaris@gasd.nl.

Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op maandag 26 en donderdag 29 augustus.