Afgelopen vergadering GASD

De afgelopen vergadering van de GASD vond plaats jl donderdag 18 juli. Op de agenda stond onder meer de voortgang van het programma ter uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld, voor dit jaar beschreven in het Uitvoeringsplan 2019 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Hollands Midden. Wij zijn ambtelijk geïnformeerd (klik op de kop van dit bericht voor de volledige tekst) over het lopende jaar en de komende jaren. De preventie van huiselijk geweld maakt deel uit van de opvoedingsondersteuning die onder meer wordt geboden door het Centrum voor Jeugd en Gezin en vormt daarom geen onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. De GASD heeft afgelopen najaar een advies uitgebracht over de regiovisie. De GASD is gevraagd om mee te denken over hoe ervaringsdeskundigheid in te brengen in de projecten.

Daarnaast heeft er een open gedachtenwisseling plaatsgevonden met enkele ambtenaren van de gemeente over de hoofdlijnen van de in voorbereiding zijnde nieuwe kadernota sociaal domein voor de periode 2020-2024.

De GASD heeft gewezen op het belang van aandacht voor de uitvoering. De uitgangspunten van de huidige kadernota blijven deels actueel voor de komende periode, maar het in de praktijk toepassen van het centraal stellen van de burger is vaak weerbarstig en en met name het integraal werken.