Actueel


Inburgering

De GASD heeft het college te kennen gegeven verbaasd en ontstemd te zijn over de gang van zaken bij de voorbereiding in Gouda van de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet gaat per 1 januari 2022 in. De GASD is, ofschoon het helder is dat er een adviesverplichting voor de gemeente ligt en de GASD meermaals heeft gepolst naar de stand van zaken, niet geraadpleegd. Dit is voor de gemeente een gemiste kans voor draagvlak voor de nieuwe opzet van inburgering. De nieuwe wet brengt een zwaardere verantwoordelijkheid en meer taken voor de gemeente met zich. De GASD zal zich hier in de komende decembervergadering over buigen.

Vacatures bij de GASD

Door het vertrek van enkele leden is de GASD per 1 januari 2022 op zoek naar 3 raadsleden. Heeft u kennis van of affiniteit met de Wmo, Participatiewet en/of de de Jeugdwet? De GASD vergadert een keer per maand op locatie of digitaal. De werkzaamheden nemen ongeveer 6 uur per week in beslag. Voor de leden van de Raad geldt een
vacatiegeldenregeling. Klik hier voor de profielschets en overige informatie over de vacatures.

Juli-vergadering GASD

Op donderdag 22 juli vergadert de GASD. Op de agenda staan onder meer enkele adviesvragen: over de Woonzorgvisie en over regionale harmonisatie van Re-integratieregelingen.

Adviesvraag Woon-zorgvisie

De GASD heeft een adviesvraag ontvangen over het concept van de woonzorgvisie. In deze woon(zorg)visie geeft de gemeente aan welke ontwikkelingen in het wonen
spelen en waar de gemeente op wil inzetten gegeven de opgave om méér voor zorg geschikte woningen te realiseren. Er zijn twee begeleidende documenten meegestuurd: een woonzorganalyse en de uitvoeringsagenda. De GASD zal haar advies vóór 11 augustus 2021 uitbrengen.

Adviesvraag Re-integratieregelingen

Gouda wil de lokale regelingen voor subsidie en andere ondersteuning voor het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt harmoniseren met die van omliggende gemeenten. De GASD en GCR hebben hiertoe een adviesvraag ontvangen. Naar verwachting zullen GASD en GCR dit advies medio augustus uitbrengen aan het College van Gouda.

Vergadering 24 juni

Op 24 juni houdt de GASD haar volgende vergadering, hopelijk voor de laatste keer in de zoom-vorm. In deze vergadering zullen wij van ambtelijke zijde worden geïnformeerd over de stand van zaken in het voorgenomen beleid over de woonzorgvisie én over een nieuwe verordening voor de re-integratie. Over beide beleidsonderwerpen zal de GASD binnen afzienbare tijd om advies worden gevraagd. Klik hier voor de volledige agenda.

Vergadering 27 mei 2021

Donderdag 27 mei vergadert de GASD; helaas nog steeds online. Ter bespreking staat onder meer de door ons beoogde reikwijdte van onze adviesen. Daarnaast zullen we op enkele actuele thema’s worden ‘bijgepraat’ door ambtenaren:

  • de eerste ervaringen van de gemeente met het werken volgens de integrale toegang voor burgers
  • de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe wet inburgering
  • de achtergronden en prioriteiten in het preventieakkoord.

Maart-vergadering

Op donderdag 18 maart vergadert de GASD, online. We zullen door enkele ambtenaren worden bijgepraat over de stand van zaken in de vernieuwing van de sociale dienst van Gouda. De GASD gaat met de directeur van Promen in gesprek over “de onderkant van de arbeidsmarkt” én over de mogelijke rol van Promen bij de participatiebevordering van statushouders in relatie tot de nieuwe wet inburgering.

Daarnaast staat op de agenda van de GASD de bespreking van nieuwe en afgeronde adviesvragen.

 

Reactie College op advies Bijzondere Bijstand

Op 9 maart heeft het Gouds college de beleidsregels bijzondere bijstand
behandeld. Besloten is om deze, gewijzigd op onderdelen in lijn met de
door de GASD gegeven adviezen, per 1 april aanstaande in te laten gaan.

Website by Webroots