Actueel


November-vergadering GASD

Op donderdag 19 november vergadert de GASD. voornaamste agendapunten zijn:

1. ambtelijke toelichting op de door de gemeente, samen met de omliggende gemeenten, vast te stellen regiovisie Jeugd en Wmo;

2. de nieuwe regionale aanbesteding  voor het route-gebonden vervoer en het collectief vraagafhankelijk vervoer;

3. de ontwikkeling van de basishulp als kerntaak voor de sociaal teams. De directeur van de Sociaal Teams schuift digitaal aan;

4. terugblik op de gesprekken met de wethouder rond de kadernota sociaal domein en  over de gemeentelijke begroting 2021;

Vanwege corona zal ook deze vergadering digitaal plaatsvinden.

 

vergadering in oktober

Vergadering GASD

De eerstkomende vergadering is op donderdag 15 oktober. Vanwege corona vindt deze vergadering digitaal plaats. Op de agenda staat onder meer onze  adviesrol in de voorstellen tot bezuiniging van de gemeente. Te gast zal zijn de ambtenaar belast met het organiseren van het toezicht in het sociaal domein.

digitale vergadering april

Op donderdag 2 april is de volgende vergadering van de GASD. Dit keer digitaal vanwege de voorgeschreven sociale afstanden.

Raadpleging netwerk GASD over ontwerp-kadernota sociaal domein

Enkele weken geleden heeft de GASD de ontwerp-kadernota voor het Gouds sociaal domein voor de periode 2020-2023 ontvangen met het verzoek hierover uiterlijk eind maart advies uit te brengen aan het College van Gouda. Ter voorbereiding op dit advies heeft de GASD een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin maatschappelijke organisaties uit het netwerk worden geraadpleegd. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom de thema’s die in de kadernota zijn benoemd als speerpunten. Daarnaast worden ook de bewoners- wijkteam’s geconsulteerd. De inbreng van de vele vrijwilligers en professionals in deze bijeenkomsten wordt door de GASD meegenomen bij de formulering van het advies aan de gemeente. Indien u vragen heeft kunt u mailen naar: secretaris@gasd.nl.

19 december vergadering

Op 19 december in de middag vindt de laatste vergadering van de GASD van dit jaar plaats. Voorafgaand houden de GCR en de GASD een gezamenlijke eindejaars-lunch. De agenda treft u hier.

Kader sociaal domein (2)

Het College gaat in december nader in debat met de Gemeenteraad over de te formuleren kaders voor het sociaal domein voor de periode 2020-2023. Het debat vindt plaats aan de hand van een notitie waarin het College de 5 thema’s benoemd waarop, naar de mening van het College, nieuwe afwegingen nodig zijn. De GASD zal als toehoorder de raadsvergaderingen van 4 en 11 december bijwonen. De adviesvraag  zal volgens schema begin februari 2020 aan de GASD worden voorgelegd. De GASD heeft in de weken erna gelegenheid om in gesprek te gaan met personen en organisaties in de stad die bouwstenen voor het op te stellen advies kunnen leveren.

 

Website by Webroots