Actueel


Vacature Nieuw Lid Goudse Adviesraad

Goudse Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is een onafhankelijke adviesraad en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het voorgenomen beleid (op deelgebieden) binnen het sociaal domein. Dit betreft in ieder geval beleid op de terreinen van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Daarnaast heeft de Adviesraad een signaalfunctie over ontwikkelingen die hiervoor van belang zijn. De opdracht aan de GASD is vastgelegd in de verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015.

De GASD stelt zijn adviezen op met inbreng van relevante maatschappelijke organisaties in de stad en van de Goudse Cliëntenraad (GCR). De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter. In de GASD ontstaat in het najaar een vacature voor een:

nieuw raadslid met kennis van of affiniteit met de Wmo, Participatiewet en/of de Jeugdwet.

De leden van de GASD worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profielschets voor de leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein

  1. Kennis van en affiniteit met het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet)
  2. Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen
  3. Aantoonbare vaardigheden om in een adviesraad te kunnen functioneren
  4. Inwoner van Gouda
  5. Niet werkzaam bij de gemeente Gouda of bij een organisatie die diensten aanbiedt binnen het sociaal domein in Gouda.

De GASD vergadert een keer per maand. De werkzaamheden nemen ongeveer 6 uur per week in beslag. Voor de leden van de Raad geldt een vacatiegeldenregeling.

Sollicitatieprocedure

In de selectieprocedure zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de gewenste diverse samenstelling van de GASD.

Meer informatie over deze functie is te vinden op de website van de GASD: https://adviesraadsociaaldomeingouda.nl/. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met de voorzitter van de GASD, Dhr. Ton de Korte, 06-55364777 of per email: voorzitter@gasd.nl. Uw sollicitatiebrief met beknopt CV kunt u vóór 15 augustus 2024 richten aan secretaris@gasd.nl.

Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op maandag 26 en donderdag 29 augustus.

Advies op de re-integratie verordening 2023

Op 29 augustus verzocht de Gemeente de GASD om een advies inzake de nieuwe re-integratieverordening van de Gemeente Gouda. met het verzoek voor 24 oktober 2023 het advies te ontvangen. Ondanks de korte termijn is de GASD er in geslaagd om vertegenwoordigers van belanghebbende partijen te raadplegen en een advies in te dienen. Deze is nu in te zien onder het kopje Adviezen. https://adviesraadsociaaldomeingouda.nl/adviezen

Adviesvraag Huisvestingsverordening 2023

Eind december ontving de GASD een adviesvraag over de nieuwe huisvestingsverordening voor Gouda die vanaf medio 2023 van kracht zal gaan.

Gemeente Gouda heeft een huisvestingsverordening om de schaarse betaalbare woningvoorraad te
kunnen verdelen op een transparante, eerlijke en democratisch gelegitimeerde wijze. De ervaring leert dat de
slaagkansen in het algemeen beperkt zijn. Er zijn veel woningzoekenden, maar relatief weinig
woningen komen vrij om te kunnen worden toegewezen. Daarom zijn in de huisvestingsverordening
manieren opgenomen die bijsturing mogelijk maken, er is een urgentieregeling, voor diverse
bijzondere doelgroepen worden woningen beschikbaar gesteld vanuit de contingentregeling en er zijn
voorrangsregels voor lokale woningzoekenden.

In de komende weken raadpleegt de GASD haar Netwerk over de nieuwe verordening. Mede op basis hiervan brengt zij in de tweede helft van februari advies uit aan het College van Gouda.

vergadering GASD in Van Noord

De coronaregels zijn versoepeld, we kunnen voor onze vergaderingen weer ‘in het echt’ bij elkaar komen. Dat doen we op donderdag 27 januari 2022 in het wijkactiviteitencentrum Van Noord met deze Agenda.

Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen? Voor het inspreekrecht gelden spelregels: u meldt zich uiterlijk twee dagen vóór de vergadering aan bij de secretaris. U stuurt hiervoor een mail naar de secretaris van de GASD. Adres: secretaris@gasd.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Wisseling leden GASD per 1 januari ’22

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er in de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) een
aantal personele wijzigingen.
De Goudse Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad en adviseert
gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het
voorgenomen beleid binnen het sociaal domein. Dit betreft beleid op de terreinen Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. De leden van de GASD
worden voor een periode van vier jaar benoemd door het college van Burgemeester en
Wethouders. De GASD bestaat uit zes leden en een voorzitter.
Met ingang van 31 december 2021 zijn Mw. Guusje van der Horst, Dhr. Gerard Wolters en
Dhr. Herman Klein gestopt als lid van de GASD. Zij zijn vanaf de start in 2015 lid geweest van
deze raad en hebben de afgelopen zes jaar een grote bijdrage geleverd aan de vele adviezen
die zijn uitgebracht.
Met ingang van 1 januari 2022 zijn Mw. Liz Cramer, Dhr. Jos Versteeg en Dhr. Mohamed
Fallah door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd tot lid van de GASD. We
zijn blij dat met deze benoemingen de GASD weer op volle sterkte is.

Voor meer informatie:
Ton de Korte
Voorzitter GASD
Email: voorzitter@gasd.nl

Inburgering

De GASD heeft het college te kennen gegeven verbaasd en ontstemd te zijn over de gang van zaken bij de voorbereiding in Gouda van de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet gaat per 1 januari 2022 in. De GASD is, ofschoon het helder is dat er een adviesverplichting voor de gemeente ligt en de GASD meermaals heeft gepolst naar de stand van zaken, niet geraadpleegd. Dit is voor de gemeente een gemiste kans voor draagvlak voor de nieuwe opzet van inburgering. De nieuwe wet brengt een zwaardere verantwoordelijkheid en meer taken voor de gemeente met zich. De GASD zal zich hier in de komende decembervergadering over buigen.

Juli-vergadering GASD

Op donderdag 22 juli vergadert de GASD. Op de agenda staan onder meer enkele adviesvragen: over de Woonzorgvisie en over regionale harmonisatie van Re-integratieregelingen.

Adviesvraag Woon-zorgvisie

De GASD heeft een adviesvraag ontvangen over het concept van de woonzorgvisie. In deze woon(zorg)visie geeft de gemeente aan welke ontwikkelingen in het wonen
spelen en waar de gemeente op wil inzetten gegeven de opgave om méér voor zorg geschikte woningen te realiseren. Er zijn twee begeleidende documenten meegestuurd: een woonzorganalyse en de uitvoeringsagenda. De GASD zal haar advies vóór 11 augustus 2021 uitbrengen.

Website by Webroots