Actueel


digitale vergadering april

Op donderdag 2 april is de volgende vergadering van de GASD. Dit keer digitaal vanwege de voorgeschreven sociale afstanden.

Raadpleging netwerk GASD over ontwerp-kadernota sociaal domein

Enkele weken geleden heeft de GASD de ontwerp-kadernota voor het Gouds sociaal domein voor de periode 2020-2023 ontvangen met het verzoek hierover uiterlijk eind maart advies uit te brengen aan het College van Gouda. Ter voorbereiding op dit advies heeft de GASD een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin maatschappelijke organisaties uit het netwerk worden geraadpleegd. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom de thema’s die in de kadernota zijn benoemd als speerpunten. Daarnaast worden ook de bewoners- wijkteam’s geconsulteerd. De inbreng van de vele vrijwilligers en professionals in deze bijeenkomsten wordt door de GASD meegenomen bij de formulering van het advies aan de gemeente. Indien u vragen heeft kunt u mailen naar: secretaris@gasd.nl.

19 december vergadering

Op 19 december in de middag vindt de laatste vergadering van de GASD van dit jaar plaats. Voorafgaand houden de GCR en de GASD een gezamenlijke eindejaars-lunch. De agenda treft u hier.

Kader sociaal domein (2)

Het College gaat in december nader in debat met de Gemeenteraad over de te formuleren kaders voor het sociaal domein voor de periode 2020-2023. Het debat vindt plaats aan de hand van een notitie waarin het College de 5 thema’s benoemd waarop, naar de mening van het College, nieuwe afwegingen nodig zijn. De GASD zal als toehoorder de raadsvergaderingen van 4 en 11 december bijwonen. De adviesvraag  zal volgens schema begin februari 2020 aan de GASD worden voorgelegd. De GASD heeft in de weken erna gelegenheid om in gesprek te gaan met personen en organisaties in de stad die bouwstenen voor het op te stellen advies kunnen leveren.

 

Oktobervergadering

Op donderdag 17 oktober komt de GASD bijeen in vergadering om 13.30 uur. Klik voor de agenda hier. De vergadering is grotendeels openbaar, wilt u (een deel) dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Cliënttevredenheidsonderzoek WMO

De Gemeenteraad heeft op 25 september gesproken over het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019. De wethouder heeft in dit debat aangegeven dat zij met de GASD wil bespreken of er een andere methode van onderzoek mogelijk is; waaronder de vraag hoe andere, nu niet benaderde, groepen kunnen worden bereikt.

Website by Webroots