Actueel


19 december vergadering

Op 19 december in de middag vindt de laatste vergadering van de GASD van dit jaar plaats. Voorafgaand houden de GCR en de GASD een gezamenlijke eindejaars-lunch. Zodra de agenda is opgesteld wordt deze hier gepubliceerd.

Kader sociaal domein (2)

Het College gaat in december nader in debat met de Gemeenteraad over de te formuleren kaders voor het sociaal domein voor de periode 2020-2023. Het debat vindt plaats aan de hand van een notitie waarin het College de 5 thema’s benoemd waarop, naar de mening van het College, nieuwe afwegingen nodig zijn. De GASD zal als toehoorder de raadsvergaderingen van 4 en 11 december bijwonen. De adviesvraag  zal volgens schema begin februari 2020 aan de GASD worden voorgelegd. De GASD heeft in de weken erna gelegenheid om in gesprek te gaan met personen en organisaties in de stad die bouwstenen voor het op te stellen advies kunnen leveren.

 

Oktobervergadering

Op donderdag 17 oktober komt de GASD bijeen in vergadering om 13.30 uur. Klik voor de agenda hier. De vergadering is grotendeels openbaar, wilt u (een deel) dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Cliënttevredenheidsonderzoek WMO

De Gemeenteraad heeft op 25 september gesproken over het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019. De wethouder heeft in dit debat aangegeven dat zij met de GASD wil bespreken of er een andere methode van onderzoek mogelijk is; waaronder de vraag hoe andere, nu niet benaderde, groepen kunnen worden bereikt.

Kader sociaal domein (1)

De GASD informeert zich momenteel over de uitgangspunten voor een nieuw kader voor het sociaal domein. Als toehoorder wonen leden van de GASD de vergaderingen van de Gemeenteraad van 18 en 25 september en van 7 oktober bij. Door het college worden de thema’s voor beleid, en  de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, voorgelegd en toegelicht aan de Raad. In het tijdspad is ook de GASD opgenomen. De wethouder wil snel met de GASD bespreken hoe we de stad kunnen betrekken bij de formulering van het nieuwe kader. Begin volgend jaar zal het college advies vragen van de GASD.

Eerstvolgende vergadering

De eerstvolgende vergadering van de GASD zal plaatsvinden op donderdag 15 augustus vanaf 9.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Dit is de agenda.

Afgelopen vergadering GASD

De afgelopen vergadering van de GASD vond plaats jl donderdag 18 juli. Op de agenda stond onder meer de voortgang van het programma ter uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld, voor dit jaar beschreven in het Uitvoeringsplan 2019 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Hollands Midden.  Wij zijn ambtelijk geïnformeerd (klik op de kop van dit bericht voor de volledige tekst) over het lopende jaar en de komende jaren. De preventie van huiselijk geweld maakt deel uit van de opvoedingsondersteuning die onder meer wordt geboden door het Centrum voor Jeugd en Gezin en vormt daarom geen onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. De GASD heeft afgelopen najaar een advies uitgebracht over de regiovisie. De GASD is gevraagd om mee te denken over hoe ervaringsdeskundigheid in te brengen in de projecten.

Daarnaast heeft  er een open gedachtenwisseling plaatsgevonden met enkele ambtenaren van de gemeente over de hoofdlijnen van de in voorbereiding zijnde nieuwe kadernota sociaal domein voor de periode 2020-2024.

De GASD heeft gewezen op het belang van aandacht voor de uitvoering. De uitgangspunten van de huidige kadernota blijven deels actueel voor de komende periode, maar het in de praktijk toepassen van het centraal stellen van de burger is vaak weerbarstig en en met name het integraal werken.

Website by Webroots