Sociaal Domein

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is ingesteld door het bestuur van de gemeente Gouda om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven over het beleid in het sociaal domein. Gemeenten voeren sinds 2015 veel taken uit die vroeger door de landelijke overheid werden uitgevoerd. Dit zijn taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning:

 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
 • Jeugdwet;
 • Participatiewet;
 • WetSociale Werkvoorziening
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
  .

Samen met de taken op sociaal gebied die al door de gemeente werden uitgevoerd (Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening) wordt dit hele takenpakket aangeduide met: sociaal domein.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is, samen met de Goudse Cliëntenraad (GCR), ingesteld op basis van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

De GASD adviseert over het beleid in het sociaal domein; de GCR adviseert over de uitvoering in het sociaal domein.

De oude en nieuwe taken zijn vastgelegd in drie wetten:

 1. Jeugdwet

Alle jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten. Gemeenten richten zich met hun beleid op:

 • Eigen kracht: het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
 • Het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving;
 • Preventie en vroegsignalering;
 • Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
 • Effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.
 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

 1. Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden bij een gewone werkgever. Voor mensen met een arbeidsbeperking biedt de Participatiewet een steuntje in de rug.

Voor gemeenten én voor burgers betekenen deze nieuwe wetten grote veranderingen. Vaak wordt voor deze veranderingen de term ‘transformatie’ gebruikt. Daarmee wordt bedoeld dat taken in het sociaal domein vanuit twee invalshoeken anders worden uitgevoerd dan vroeger:

 • De verantwoordelijkheid voor de taken is gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de gemeenten;
 • De gemeenten gaan de taken anders organiseren en uitvoeren dan vroeger de rijksoverheid.