Netwerk

Netwerk

De GASD heeft de opdracht meegekregen  om een Netwerk van maatschappelijke organisaties in Gouda op te zetten dat kan worden geraadpleegd bij het opstellen van adviezen aan het College. Maatschappelijke organisaties zijn organisaties zonder winstoogmerk of politieke doelstelling.

De belangrijkste gesprekspartner voor de GASD is de Goudse Cliëntenraad (GCR). De GCR wordt gevormd door een aantal (maximaal 15) cliënten (of hun vertegenwoordigers) die gebruik maken van een voorziening of hulp in het sociaal domein.

Inmiddels is er een uitgebreid, breed Netwerk opgebouwd van maatschappelijke organisaties in Gouda die om advies of informatie kunnen worden gevraagd met het oog op de adviestaak.  Het gaat om professionele en vrijwilligersorganisaties die hun kerntaak hebben liggen in het sociaal domein (bijvoorbeeld het Leger des Heils) of organisaties die een zijdelingse betrokkenheid hebben met het sociaal domein (bijvoorbeeld sportverenigingen).
De GASD wil uiteraard al de maatschappelijke organisaties in de gelegenheid stellen om deel te nemen in het Netwerk. Wilt u of uw organisatie toegevoegd worden aan het Netwerk: neemt u dan contact op met de secretaris van de GASD, Herman Klein. Email: secretaris@gasd.nl.

Omdat het ontwikkelen van de sociale kaart van Gouda nog een aantal maanden op zich zal laten wachten, willen we als GASD zelf een transparant overzicht bieden van Goudse maatschappelijke organisaties.Daartoe zullen we als GASD binnenkort op deze site een lijst plaatsen van de maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van het Netwerk.

In het communicatieplan is uitgewerkt op welke wijze de GASD het Netwerk betrekt bij de advisering.

Een spelregel voor de inbreng van organisaties bij de advisering is dat de te geven zienswijze gevormd wordt vanuit cliënt- of burgerperspectief en niet ingezet wordt om strategische doelen van de eigen organisatie te behalen.

Adviesvraag

Het College legt een voorgenomen besluit over beleid voor aan GASD met het verzoek  om advies uit te brengen over dit beleidsvoornemen.

Adviesvragen worden ook bekend gemaakt via de gemeentepagina in het huis-aan-huis bezorgde gratis weekblad Goudse Post. Dat stelt inwoners van Gouda, maar ook organisaties die (nog) geen deel uit maken van het Netwerk, in de gelegenheid om hun zienswijze te geven op een adviesvraag.

Om tot een gedegen advies te komen raapleegt GASD maatschappelijke organisaties in zijn  Netwerk. Met name luistert GASD zorgvuldig naar de Goudse Cliëntenraad: GCR. De GASD krijgt voor het uitbrengen van adviezen voldoende tijd, zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het definitieve besluit dat het College neemt. Binnen vier weken nadat het advies is uitgebracht ontvangt GASD een schriftelijke reactie hierop van het College. Hierin staat wat er met dit advies is gedaan en welke onderdelen uit het advies wel en welke niet zijn overgenomen. Als een onderdeel van het advies niet is overgenomen geeft het College aan waarom daarvan is afgeweken. Vervolgens wordt het Collegebesluit voorgelegd aan de Gemeenteraad. De Gemeenteraad wordt dan ook  geïnformeerd over zowel het advies van de GASD als over de reactie van het College hierop.