Adviezen

Adviezen 2024

Adviezen in behandeling

Geen gevonden.

Uitgebrachte adviezen

Onderwerp Datum

Advies Inburgering 2024

12/04/2024

Adviesaanvraag Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024 en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024

16/01/2024

GASD/GCR advies over de Lokale Inclusie Agenda

4/01/2024

Uitgebrachte adviezen 2023

Onderwerp Datum

advies inzake de regiovisie aanpak huiselijk geweld

21/12/2023

advies over het concept van de Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Gouda 2024

18/12/2023

Re-integratieverordening 2023

23/10/2023

Tegemoetkoming energiekosten winterplan

9/06/2023

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023

26/05/2023

Kaderdocument Inkoop Wmo en Jeugd 2025

1/05/2023

Integraal Veiligheidsbeleid

24/03/2023

Huisvestingsverordening

23/02/2023

Uitgebrachte adviezen 2022

Onderwerp Datum

Uitgangspunten voor Nota Inkoop Wmo en Jeugd

16/12/2022

Tussenevaluatie kadernota sociaal domein

29/11/2022

Studietoeslag

10/11/2022

omissie Cultuurnota

4/10/2022

Wet Inburgering 2022

10/05/2022

Deeltijdondernemen vanuit de Participatiewet

25/02/2022

Dataplatform zorgdomein Midden-Holland

4/02/2022

Uitgebrachte adviezen 2021

Onderwerp Datum

Woon(zorg)visie

10/08/2021

Vroegsignalering schuldhulpverlening

26/07/2021

Re-integratieregeling en -verordening 2022

26/07/2021

Regionale samenwerking Jeugd en Wmo Midden Holland 2021-2024

30/04/2021

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

29/04/2021

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

29/01/2021

Uitgebrachte adviezen 2020

Onderwerp Datum

ontwerp nota sociaal domein ‘Iedereen kan meedoen’

25/03/2020

Uitgebrachte adviezen 2019

Onderwerp Datum

Deeltijd-ondernemerschap vanuit de Bijstand

31/05/2019

Cliƫnttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen

20/05/2019

Nieuwe Huisvestingsverordening

25/02/2019

Advies Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid

19/02/2019

Uitgebrachte adviezen 2018

Onderwerp Datum

onafhankelijke cliƫntondersteuning

26/11/2018

advies regiovisie huiselijk geweld

9/11/2018

ongevraagd advies mantelzorgbeleid

5/07/2018

Uitgebrachte adviezen 2017

Onderwerp Datum

Verordening Stadspas (bevordering maatschappelijke participatie)

6/08/2017

Hulp bij Huishouden, advies

18/05/2017

Reactie op advies Participatiewet, d.d. 20 april 2017

9/05/2017

Advies over diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet

20/04/2017

Advies over de invoering van een stadspas en een kindpakket.

14/04/2017

Advies over de nieuwe Cultuurnota over met name de paragraaf die handelt over de relatie met het sociaal domein

10/04/2017

Advies over integrale toegang en ondersteuning in het sociaal domein

7/04/2017

Inspraakreactie van de GASD op het Mobiliteitsplan 2017-2026

27/03/2017

Uitgebrachte adviezen 2016

Onderwerp Datum

Advies Armoede en Schuldhulp

23/12/2016

Reactie GASD / GCR op VN verdrag voor mensen met een beperking

22/11/2016

Advies Sportnota 2016-2020

1/09/2016

Verordening Wmo en Jeugd

23/08/2016

Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg

30/05/2016

Transformatieagenda

12/03/2016

Parkeren voor gehandicapten in Gouda

12/03/2016

Pre-advies Armoedebeleid

3/03/2016