Wisseling leden GASD per 1 januari ’22

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er in de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) een
aantal personele wijzigingen.
De Goudse Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad en adviseert
gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het
voorgenomen beleid binnen het sociaal domein. Dit betreft beleid op de terreinen Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. De leden van de GASD
worden voor een periode van vier jaar benoemd door het college van Burgemeester en
Wethouders. De GASD bestaat uit zes leden en een voorzitter.
Met ingang van 31 december 2021 zijn Mw. Guusje van der Horst, Dhr. Gerard Wolters en
Dhr. Herman Klein gestopt als lid van de GASD. Zij zijn vanaf de start in 2015 lid geweest van
deze raad en hebben de afgelopen zes jaar een grote bijdrage geleverd aan de vele adviezen
die zijn uitgebracht.
Met ingang van 1 januari 2022 zijn Mw. Liz Cramer, Dhr. Jos Versteeg en Dhr. Mohamed
Fallah door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd tot lid van de GASD. We
zijn blij dat met deze benoemingen de GASD weer op volle sterkte is.

Voor meer informatie:
Ton de Korte
Voorzitter GASD
Email: voorzitter@gasd.nl