Welkom!

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is een onafhankelijke adviesraad en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het voorgenomen beleid op deelgebieden binnen het sociaal domein. Dit betreft beleid op de terreinen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast heeft de Adviesraad een signaalfunctie over ontwikkelingen die hiervoor van belang zijn. De opdracht aan de GASD is vastgelegd in de verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015.

De GASD stelt zijn adviezen op met inbreng van relevante maatschappelijke organisaties in de stad en van de Goudse Cliëntenraad (GCR). De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter.

De leden van de GASD worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door het gemeentebestuur van Gouda om, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk te adviseren over het beleid in het sociaal domein.

De GASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes onafhankelijke leden. Zie de pagina Wie zijn wij.

De GASD vervult een brugfunctie tussen het gemeentebestuur en de Goudse samenleving.

De opdracht aan de GASD is vastgelegd in een verordening; de werkwijze is vastgelegd in ons huishoudelijk reglement.

Om tot een gedegen maatschappelijk gedragen advies te komen raadplegen wij zeer veel zeer diverse maatschappelijke organisaties: zij vormen het Netwerk van de GASD.

Deze stukken plus een overzicht van de maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van ons Netwerk treft u aan op de pagina Werkwijze en Netwerk.

.

Gemeenten voeren veel taken uit in het sociaal domein. Dit zijn taken op het gebied van:

  • Jeugdzorg
  • Participatie van burgers
  • Ondersteuning van burgers

Deze taken zijn neergelegd in de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Gemeenten moeten hun burgers betrekken bij het beleid in het sociaal domein. Het bestuur van de gemeente Gouda heeft de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) ingesteld om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven over dit beleid.

Adviesvragen worden bekend gemaakt op deze website (*). Voorafgaand aan het opstellen van een advies raadpleegt de GASD zijn netwerk. Het netwerk bestaat uit de GCR, maatschappelijke organisaties en sleutelpersonen. Dit vormt de basis voor het advies van de GASD aan het gemeentebestuur over beleidsvoorstellen.

(*) Ook u als inwoner/burger kunt naar de GASD reageren op een adviesvraag.