Welkom!

Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)

In de kolom rechts staan de meest recente berichten van de GASD.

Ga voor een volledig overzicht van de berichten naar de pagina Actueel.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is ingesteld door het bestuur van de gemeente Gouda om B&W gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid in het sociaal domein:

  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • – Jeugdwet;
  • – Participatiewet;
  • – WetSociale Werkvoorziening.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is, samen met de Goudse Cliëntenraad (GCR), ingesteld op basis van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

gasd

Gemeenten voeren veel taken uit in het sociaal domein. Dit zijn taken op het gebied van:

  • Jeugdzorg
  • Participatie van burgers
  • Ondersteuning van burgers

Deze taken zijn neergelegd in de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

In deze wetten is vastgelegd dat gemeenten hun burgers moeten betrekken bij het beleid in het sociaal domein. Het bestuur van de gemeente Gouda heeft de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) ingesteld om, gevraagd en ongevraagd,  advies te geven over beleid.

De GASD verzamelt informatie vanuit het maatschappelijk veld als basis om commentaar te geven op beleidsvoorstellen van de gemeente en om B&W te adviseren. De GASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes onafhankelijke leden. De GASD vervult een brugfunctie tussen de aansturing van het sociaal domein door het gemeentebestuur en de Goudse samenleving.

Bij het opstellen van adviezen betrekt de GASD de GCR (Goudse Cliëntenraad) en andere maatschappelijke organisaties in Gouda.

In de verordening is de werkwijze vastgelegd.

Adviesvragen worden bekend gemaakt op deze website. Voorafgaand aan het opstellen van een advies raadpleegt de GASD zijn netwerk. Het netwerk bestaat uit de GCR en maatschappelijke organisaties.

Ook u als inwoner/burger  kunt naar de GASD reageren op een adviesvraag.