ongevraagd advies mantelzorgbeleid
Adviesdatum: 5/07/2018

Samenvatting:

De aanleiding voor een ongevraagd advies van de GASD over mantelzorg waren de signalen uit het Netwerk van de GASD dat veel mantelzorgers zich niet gehoord voelen, vaak de weg niet weten naar passende ondersteuning, of aanlopen tegen gebrek aan ondersteuning . Deze signalen kwamen van vrijwilligers uit belangenbehartigende organisaties en van professionals in de zorg. Daarnaast is uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 duidelijk naar voren gekomen dat er in Gouda een grotere kloof dan gemiddeld gaapt tussen de gemeente en de mantelzorger v.w.b. de onderlinge bekendheid. Voorts blijkt dat ca. de helft van de mantelzorgers óf geen mening heeft óf kritisch is over het ondersteuningsaanbod. Er zou heel wel een verband kunnen bestaan tussen beide feiten. Immers, als je niet weet wie de mantelzorgers zijn valt er ook moeilijk een passend ondersteuningsaanbod samen te stellen. Met bijgaand advies hoopt de GASD bij te dragen aan het voornemen van de gemeente, neergelegd in het Coalitieakkoord 2018-2022, om het mantelzorgbeleid te verbeteren en om te investeren in de samenhang met andere delen van het zorgdomein.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Rapport Cliëntervaringsonderzoek WMO
Reactie College Gouda op advies GASD over mantelzorg

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017

Terug