Actueel


Adviesvraag Re-integratieregelingen

Gouda wil de lokale regelingen voor subsidie en andere ondersteuning voor het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt harmoniseren met die van omliggende gemeenten. De GASD en GCR hebben hiertoe een adviesvraag ontvangen. Naar verwachting zullen GASD en GCR dit advies medio augustus uitbrengen aan het College van Gouda.

Vergadering 24 juni

Op 24 juni houdt de GASD haar volgende vergadering, hopelijk voor de laatste keer in de zoom-vorm. In deze vergadering zullen wij van ambtelijke zijde worden geïnformeerd over de stand van zaken in het voorgenomen beleid over de woonzorgvisie én over een nieuwe verordening voor de re-integratie. Over beide beleidsonderwerpen zal de GASD binnen afzienbare tijd om advies worden gevraagd. Klik hier voor de volledige agenda.

Vergadering 27 mei 2021

Donderdag 27 mei vergadert de GASD; helaas nog steeds online. Ter bespreking staat onder meer de door ons beoogde reikwijdte van onze adviesen. Daarnaast zullen we op enkele actuele thema’s worden ‘bijgepraat’ door ambtenaren:

  • de eerste ervaringen van de gemeente met het werken volgens de integrale toegang voor burgers
  • de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe wet inburgering
  • de achtergronden en prioriteiten in het preventieakkoord.

Maart-vergadering

Op donderdag 18 maart vergadert de GASD, online. We zullen door enkele ambtenaren worden bijgepraat over de stand van zaken in de vernieuwing van de sociale dienst van Gouda. De GASD gaat met de directeur van Promen in gesprek over “de onderkant van de arbeidsmarkt” én over de mogelijke rol van Promen bij de participatiebevordering van statushouders in relatie tot de nieuwe wet inburgering.

Daarnaast staat op de agenda van de GASD de bespreking van nieuwe en afgeronde adviesvragen.

 

Reactie College op advies Bijzondere Bijstand

Op 9 maart heeft het Gouds college de beleidsregels bijzondere bijstand
behandeld. Besloten is om deze, gewijzigd op onderdelen in lijn met de
door de GASD gegeven adviezen, per 1 april aanstaande in te laten gaan.

Adviesvraag over Wmo en Jeugd

De GASD heeft de formele vraag om advies ontvangen van het college van Gouda over de komende regiovisie Jeugd en Wmo vanuit het perspectief van inwoners / cliënten. De gemeenten in Midden Holland (behalve Gouda uit Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen) willen gezamenlijk nieuwe kaders afspreken voor de periode 2021 – 2024.

Op 25e maart zal de GASD samen met alle betrokken adviesraden in de regio aan de betrokken ambtenaren haar eerste reacties geven op de consultatieversie van de regiovisie.

Vergadering 21 januari

Op donderdag 21 januari vergadert de GASD, digitaal. Op de agenda staat het bespreken en vaststellen van het advies dat de GASD in samenwerking met de GCR zal uitbrengen over Beleidsregels voor Bijzondere Bijstand. Tevens zal worden besproken indicatoren waarmee de resultaten voor de burger van het beleid in het sociaal domein kunnen worden gemeten.

Website by Webroots