Actueel


Vergadering 21 januari

Op donderdag 21 januari vergadert de GASD, digitaal. Op de agenda staat het bespreken en vaststellen van het advies dat de GASD in samenwerking met de GCR zal uitbrengen over Beleidsregels voor Bijzondere Bijstand. Tevens zal worden besproken indicatoren waarmee de resultaten voor de burger van het beleid in het sociaal domein kunnen worden gemeten.

Adviesvraag Bijzondere Bijstand

Het college heeft aan de GASD en GCR advies gevraagd over modernisering van de Bijzondere Bijstand. Nieuw is dat de gemeente beleidsregels wil opstellen en dat deze beleidsregels ruimte geven voor het bieden van maatwerk. Zoals gebruikelijk raadplegen wij ons netwerk van organisaties om ons te informeren over ervaringen, opmerkingen en vragen over de voorgelegde adviesvraag. Het concept-advies zal door GASD en GCR in de vergadering van 21 januaria worden besproken. Zie ook de pagina adviezen.

jaarwisseling

De laatste vergadering van 2020 heeft op 17 december digitaal plaatsgevonden. Nu wensen wij al onze contacten een goed en gezond 2021!

November-vergadering GASD

Op donderdag 19 november vergadert de GASD. voornaamste agendapunten zijn:

1. ambtelijke toelichting op de door de gemeente, samen met de omliggende gemeenten, vast te stellen regiovisie Jeugd en Wmo;

2. de nieuwe regionale aanbesteding voor het route-gebonden vervoer en het collectief vraagafhankelijk vervoer;

3. de ontwikkeling van de basishulp als kerntaak voor de sociaal teams. De directeur van de Sociaal Teams schuift digitaal aan;

4. terugblik op de gesprekken met de wethouder rond de kadernota sociaal domein en over de gemeentelijke begroting 2021;

Vanwege corona zal ook deze vergadering digitaal plaatsvinden.

 

vergadering in oktober

Vergadering GASD

De eerstkomende vergadering is op donderdag 15 oktober. Vanwege corona vindt deze vergadering digitaal plaats. Op de agenda staat onder meer onze adviesrol in de voorstellen tot bezuiniging van de gemeente. Te gast zal zijn de ambtenaar belast met het organiseren van het toezicht in het sociaal domein.

digitale vergadering april

Op donderdag 2 april is de volgende vergadering van de GASD. Dit keer digitaal vanwege de voorgeschreven sociale afstanden.

Raadpleging netwerk GASD over ontwerp-kadernota sociaal domein

Enkele weken geleden heeft de GASD de ontwerp-kadernota voor het Gouds sociaal domein voor de periode 2020-2023 ontvangen met het verzoek hierover uiterlijk eind maart advies uit te brengen aan het College van Gouda. Ter voorbereiding op dit advies heeft de GASD een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin maatschappelijke organisaties uit het netwerk worden geraadpleegd. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom de thema’s die in de kadernota zijn benoemd als speerpunten. Daarnaast worden ook de bewoners- wijkteam’s geconsulteerd. De inbreng van de vele vrijwilligers en professionals in deze bijeenkomsten wordt door de GASD meegenomen bij de formulering van het advies aan de gemeente. Indien u vragen heeft kunt u mailen naar: secretaris@gasd.nl.

Website by Webroots