Vacature nieuwe leden

De GASD is per direct op zoek naar nieuwe leden. Iets voor jou? Kijk snel hiernaast naar de vacaturetekst.

Adviesvraag Huisvestingsverordening 2023

Eind december ontving de GASD een adviesvraag over de nieuwe huisvestingsverordening voor Gouda die vanaf medio 2023 van kracht zal gaan.

Gemeente Gouda heeft een huisvestingsverordening om de schaarse betaalbare woningvoorraad te
kunnen verdelen op een transparante, eerlijke en democratisch gelegitimeerde wijze. De ervaring leert dat de
slaagkansen in het algemeen beperkt zijn. Er zijn veel woningzoekenden, maar relatief weinig
woningen komen vrij om te kunnen worden toegewezen. Daarom zijn in de huisvestingsverordening
manieren opgenomen die bijsturing mogelijk maken, er is een urgentieregeling, voor diverse
bijzondere doelgroepen worden woningen beschikbaar gesteld vanuit de contingentregeling en er zijn
voorrangsregels voor lokale woningzoekenden.

In de komende weken raadpleegt de GASD haar Netwerk over de nieuwe verordening. Mede op basis hiervan brengt zij in de tweede helft van februari advies uit aan het College van Gouda.

vergadering GASD in Van Noord

De coronaregels zijn versoepeld, we kunnen voor onze vergaderingen weer ‘in het echt’ bij elkaar komen. Dat doen we op donderdag 27 januari 2022 in het wijkactiviteitencentrum Van Noord met deze Agenda.

Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen? Voor het inspreekrecht gelden spelregels: u meldt zich uiterlijk twee dagen vóór de vergadering aan bij de secretaris. U stuurt hiervoor een mail naar de secretaris van de GASD. Adres: secretaris@gasd.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Wisseling leden GASD per 1 januari ’22

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er in de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) een
aantal personele wijzigingen.
De Goudse Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad en adviseert
gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het
voorgenomen beleid binnen het sociaal domein. Dit betreft beleid op de terreinen Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. De leden van de GASD
worden voor een periode van vier jaar benoemd door het college van Burgemeester en
Wethouders. De GASD bestaat uit zes leden en een voorzitter.
Met ingang van 31 december 2021 zijn Mw. Guusje van der Horst, Dhr. Gerard Wolters en
Dhr. Herman Klein gestopt als lid van de GASD. Zij zijn vanaf de start in 2015 lid geweest van
deze raad en hebben de afgelopen zes jaar een grote bijdrage geleverd aan de vele adviezen
die zijn uitgebracht.
Met ingang van 1 januari 2022 zijn Mw. Liz Cramer, Dhr. Jos Versteeg en Dhr. Mohamed
Fallah door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd tot lid van de GASD. We
zijn blij dat met deze benoemingen de GASD weer op volle sterkte is.

Voor meer informatie:
Ton de Korte
Voorzitter GASD
Email: voorzitter@gasd.nl

Inburgering

De GASD heeft het college te kennen gegeven verbaasd en ontstemd te zijn over de gang van zaken bij de voorbereiding in Gouda van de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet gaat per 1 januari 2022 in. De GASD is, ofschoon het helder is dat er een adviesverplichting voor de gemeente ligt en de GASD meermaals heeft gepolst naar de stand van zaken, niet geraadpleegd. Dit is voor de gemeente een gemiste kans voor draagvlak voor de nieuwe opzet van inburgering. De nieuwe wet brengt een zwaardere verantwoordelijkheid en meer taken voor de gemeente met zich. De GASD zal zich hier in de komende decembervergadering over buigen.

Vacatures bij de GASD

Door het vertrek van enkele leden is de GASD per 1 januari 2022 op zoek naar 3 raadsleden. Heeft u kennis van of affiniteit met de Wmo, Participatiewet en/of de de Jeugdwet? De GASD vergadert een keer per maand op locatie of digitaal. De werkzaamheden nemen ongeveer 6 uur per week in beslag. Voor de leden van de Raad geldt een
vacatiegeldenregeling. Klik hier voor de profielschets en overige informatie over de vacatures.

Juli-vergadering GASD

Op donderdag 22 juli vergadert de GASD. Op de agenda staan onder meer enkele adviesvragen: over de Woonzorgvisie en over regionale harmonisatie van Re-integratieregelingen.

Adviesvraag Woon-zorgvisie

De GASD heeft een adviesvraag ontvangen over het concept van de woonzorgvisie. In deze woon(zorg)visie geeft de gemeente aan welke ontwikkelingen in het wonen
spelen en waar de gemeente op wil inzetten gegeven de opgave om méér voor zorg geschikte woningen te realiseren. Er zijn twee begeleidende documenten meegestuurd: een woonzorganalyse en de uitvoeringsagenda. De GASD zal haar advies vóór 11 augustus 2021 uitbrengen.

Website by Webroots