Mobiliteitsplan

De GASD heeft, op verzoek van het College van B&W, gebruik gemaakt van de gelegenheid tot inspraak over het concept Mobiliteitsplan en de achterliggende documenten. De GASD heeft zich in zijn inspraakreactie beperkt tot de relatie tussen mobiliteit en het beleid in het sociaal domein en daarbij gekeken naar de impact van mobiliteit op burgers. Klik hier voor de inspraakreactie.