Raadpleging netwerk GASD over ontwerp-kadernota sociaal domein

Enkele weken geleden heeft de GASD de ontwerp-kadernota voor het Gouds sociaal domein voor de periode 2020-2023 ontvangen met het verzoek hierover uiterlijk eind maart advies uit te brengen aan het College van Gouda. Ter voorbereiding op dit advies heeft de GASD een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin maatschappelijke organisaties uit het netwerk worden geraadpleegd. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom de thema’s die in de kadernota zijn benoemd als speerpunten. Daarnaast worden ook de bewoners- wijkteam’s geconsulteerd. De inbreng van de vele vrijwilligers en professionals in deze bijeenkomsten wordt door de GASD meegenomen bij de formulering van het advies aan de gemeente. Indien u vragen heeft kunt u mailen naar: secretaris@gasd.nl.