Advies Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid
Adviesdatum: 19/02/2019

Samenvatting:

De GASD beschouwt als centrale thema’s voor dit advies: samenhang, zichtbaarheid en communicatie.

Het veiligheidsbeleid van Gouda is in de afgelopen jaren in redelijk succesvolgeweest; een gedegen analyse van de succesfactoren ontbreekt echter in de Kadernota. De GASD adviseert om, op basis van zo’n analyse, een beoordelingskader voor de komende beleidsperiode op te stellen, aan de hand waarvan over 4 jaar kan worden vastgesteld of het beleid is geslaagd.

Helaas lijkt het of er in Gouda soms sprake is van parallelle samenlevingen. Zeker in wijken met veel problematische jongeren of andere vormen van overlast is het van belang dat de verschillende groepen elkaar vinden en samen proberen de leefbaarheid in wijk en buurt te verbeteren en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen.

Daarom adviseert de GASD om, vooruitlopend op een algemeen gemeentelijk integratiebeleid, het gesprek met sleutelfiguren uit de verschillende gemeenschappen om de geslotenheid daarvan te doorbreken en te bepalen wat we gezamenlijk kunnen doen. Voorkom segregatie door in te zetten op verbinding. Daarnaast adviseert de GASD meer aandacht te schenken aan de kwetsbare-meiden problematiek, aan eergerelateerd geweld en aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

 

 

 

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Adviesaanvraag Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid
Concept Kadernota IVB 2019-2022 voor GASD
190405 reactie College op advies


Terug