Cultuurnota

De GASD heeft onlangs zijn mening gegeven over de nieuwe Cultuurnota voor Gouda. Uiteraard heeft de GASD zijn zienswijze en aanbevelingen toegespitst op de aspecten die raken aan het sociaal domein. Klik hier voor de zienswijze van de GASD op cultuur in Gouda.

Adviesvraag over aanpassing beleid Hulp bij het Huishouden

Op verzoek van het College van B&W heeft de GASD op 17 mei 2017 een Advies Hulp bij Huishouden uitgebracht over een voorgenomen nieuwe richtlijn voor het bepalen van het aantal uren hulp bij het huishouden. Het College beoogt hiermee om mensen (langer) thuis te kunnen laten wonen én om de hulp méér op maat aan te bieden. Klik hier voor de volledige tekst van het “Voorstel voor het aangepaste beleid hulp bij het huishouden en de voorgestelde wijzigingen in de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017”. De reactie van het College op het advies van de GASD kunt u hier lezen.

Jaarverslag 2016 beschikbaar.

Het verslag van de werkzaamheden van de GASD over 2016, het eerste volle jaar van functioneren van de GASD is vastgesteld en hier te lezen.

Mobiliteitsplan

De GASD heeft, op verzoek van het College van B&W, gebruik gemaakt van de gelegenheid tot inspraak over het concept Mobiliteitsplan en de achterliggende documenten. De GASD heeft zich in zijn inspraakreactie beperkt tot de relatie tussen mobiliteit en het beleid in het sociaal domein en daarbij gekeken naar de impact van mobiliteit op burgers. Klik hier voor de inspraakreactie.